Mae Heddlu Dyfed-Powys yn apelio ar i bobl gyflwyno gynnau diangen ar gyfer ymgyrch ildio arfau saethu a bwledi bythefnos o hyd sy’n cychwyn ar 13 Tachwedd 2017.

Mae llawer o arfau saethu’n cael eu dal yn ddiniwed gan nad yw pobl yn gwybod eu bod nhw’n anghyfreithlon, neu mae pobl wedi anghofio amdanynt. Mewn achosion eraill, mae rhwydweithiau troseddol yn cael gafael ar arfau saethu ac yn eu rhannu er mwyn niweidio, bygwth a dychrynu eu cymunedau lleol. Mae’r ymgyrch hon yn rhoi cyfle i bobl gael gwared ar arfau saethu neu fwledi drwy fynd â nhw i orsaf heddlu leol a’u rhoi nhw i swyddogion a staff yr orsaf.

Cynhelir yr ymgyrch ildio am bythefnos ym mis Tachwedd 2017. Mae ildio arfau diangen a didrwydded yn osgoi’r perygl y byddant yn gysylltiedig â throseddolrwydd ac mae’n golygu y gall aelodau o’r gymuned gael gwared ar arfau saethu mewn man diogel.

Yn ystod y cyfnod hwnnw, ni fydd y rhai sy’n ildio arfau saethu’n cael eu herlyn am feddu ar arf saethu, a gallant ildio arfau’n ddienw.

Dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Darren Davies:

“Rydyn ni’n ffodus nad ydym yn ymdrin â throseddau gwn yn aml yn Heddlu Dyfed-Powys. Fodd bynnag, nid yw gynnau a bwledi’n adnabod ffiniau. Yn ogystal â’u cymryd oddi ar ein strydoedd, rydyn ni hefyd eisiau rhoi stop ar arfau lleol yn teithio i gymunedau cyfagos.

“Mae’r frwydr genedlaethol yn erbyn troseddau gwn yn gryfach nag erioed, ac rydyn ni’n gweithio gyda phartneriaid a’n cymunedau lleol i ddiogelu, addysgu ac ymyrryd cyn gynted â phosibl.

“Rydyn ni’n defnyddio amryw o dactegau er mwyn dod o hyd i arfau sydd wedi syrthio i’r dwylo anghywir – ond mae angen help y cyhoedd arnom. Rydyn ni eisiau cymaint o arfau ag sy’n bosibl, a byddem yn annog pobl i’w cyflwyno i ni.

“Os ydych chi’n gwybod ble mae arf yn cael ei gadw’n anghyfreithlon, nawr yw’ch cyfle i ildio’r gwn, neu ddweud wrthym ble mae’r gwn, yn ddienw. Ni fyddwch chi’n cael eich erlyn wrth gyflwyno gwn i ni, ac fe allech arbed bywyd.

“Mae un arf oddi ar y strydoedd un yn llai y gellir ei ddefnyddio i niweidio neu fygwth ein cymunedau. Byddwn ni’n defnyddio’r holl bwerau a gwybodaeth sydd ar gael i ni er mwyn dod o hyd i’r troseddolrwydd hwn a’i atal unwaith ac am byth.”

Gellir ildio arfau a bwledi mewn unrhyw orsaf heddlu, ond cynghorir unrhyw un sy’n ildio arf saethu, bwledi neu unrhyw arf arall yn ystod yr ymgyrch ildio i wirio oriau agor eu gorsaf drwy alw 101 neu drwy alw heibio i wefan yr heddlu.

Os ydych chi’n gwybod am bobl sy’n gysylltedig ag arfau saethu anghyfreithlon, galwch yr heddlu ar 101 neu Crimestoppers ar 0800 555 111.

Rhwng 13-26 Tachwedd ewch ag arfau saethu neu fwledi diangen i unhryw un o’r orsafoedd hyn: https://www.dyfed-powys.police.uk/cy/newyddion/datganiadau-ir-wasg/yr-heddlu-n-annog-y-cyhoedd-i-gyflwyno-gynnau-yn-ystod-ymgyrch-ildio-arfau-saethu/